REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Asociatia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE


vng 

 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

al echipei de fotbal Asociatia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE

 

 

 

PREAMBUL

 

Avand in vedere faptul ca, in prezent, potrivit certificarilor legale de care beneficiaza, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV VIITORUL NOUA GENERATIE, detine calitatea de persoana juridica romana, de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul social situat in Municipiul Bucuresti, str. Lt. Petre Negulescu nr. 37A,    sector 2, subiect de drepturi si obligatii fiscale identificat prin Codul de Inregistrare Fiscala (CIF) 39756124, precum si calitatea de structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, conform Certificatului de Identitate Sportiva (CIS) nr. 0079350/16.05.2019;

In conformitate cu dispozitiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobata cu modificari si completari ulterioare, Clubul este o asociatie, persoana juridica de drept privat, fara scop        patrimonial;

Potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Clubul este o structura polisportiva, club sportiv de drept privat, fara scop lucrativ, persoana juridica nonprofit.

Scopul Clubului il constituie desfasurarea de activitati sportive, respectiv selectionarea, initierea si pregatirea de sportivi in aceste domenii, participarea la competitii sportive interne si internationale, precum si alte activitati conexe acestora.

Obiectivele Clubului sunt:

-dezvoltarea legaturilor cu institutiile publice de specialitate, federatiile sportive de specialitate, pe plan intern si international;

-promovarea spiritului de fair-play si prevenirea violentei in sport;

-dezvoltarea bazei materiale pentru activitatile sportive pentru care a primit certificare legala;

-asigurarea cantonamentelor si stagiilor de pregatire pentru sportivii si tehnicienii proprii;

În conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE, Regulamentului de Funcţionare ce se aplică în activitatea de FOTBAL a Asociatiei Clubul Sportiv  VIITORUL NOUA GENERAŢIE, toţi membrii, jucători, părinţi, antrenori, cadre de specialitate şi alte persoane, au obligaţia să desfăşoare o activitate care să se situeze la cel mai înalt nivel pentru îndeplinirea obiectivelor clubului sportiv şi a obiectivelor pe termen lung aprobate.

 

Prezentul regulament face referire la activitatea jucătorilor, a părinţilor şi a staff-ului tehnic, componenţi ai echipei.

 

Sportivilor le revine obligaţia să se pregătească perseverent la un nivel superior, iar în timpul jocurilor ce se susţin sub culorile Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE, să lupte pentru obţinerea unor rezultate favorabile, să dea dovadă de o conduită ireproşabilă pe terenul de joc şi în afara lui, în relaţiile cu coechipierii şi cu adversarii în relaţiile cu staff-ul tehnic şi conducerea clubului precum şi în relaţiile cu spectatorii. Ei au obligaţia să ducă o viaţă particulară decentă şi morală, să respecte cu stricteţe Normele şi Regulamentele Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 

Prezentul regulament stabileşte drepturile şi obligaţiile sportivilor, părinţilor şi ale staff-ului tehnic, organizarea activităţii clubului, reguli privind disciplina muncii şi procedura de urmat, abaterile şi sancţiunile disciplinare şi alte dispoziţii suplimentare privind activitatea fotbalistică. Regulile de disciplină stabilite se aplică tuturor jucătorilor legitimaţi la club.

 

Respectarea principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii este o condiţie esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive ale Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 

CAPITOLUL I


OBIECTIVELE PE TERMEN LUNG
 ale Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE

 

Art.1.1 In conformitate cu Hotărârea Consiliului Director, s-au aprobat următoarele obiective:

 

 • promovarea de jucători tineri in perspectiva evoluţiei lor sub culorile unor cluburi cu nume in tara sau strainatate precum si la loturile nationale;
 • promovarea de jucători tineri in perspectiva evoluţiei lor sub culorile Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE;
 • răspunsul concret la nevoile fotbalului;
 • profesionalismul;
 • munca în echipă;
 • integritatea morală;
 • formarea continuă, cu posibilitate de transfer în condiţii favorabile atât pentru sportiv, cât şi pentru club.

 Art.1.2 Pentru realizarea acestui obiectiv, Asociatia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE oferă instruire specializată, consiliere psihologică, asistenţă medicală pe durata antrenamentelor, monitorizare şi selecţie ontinuă.

 

Art.1.3 Sportivii cu aptitudini deosebite:   Pentru sportivii cu aptitudini deosebite, dar fără posibilităţi financiare, preşedintele Zamfir Marius oferă sponsorizare, realizând cu tutorele sportivului un document oficial încheiat la notar, în cazul transferului, clubul urmând să îşi recupereze investiţia.

 

CAPITOLUL II

OBLIGAŢIILE Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE

Art.2.1 În scopul organizării activităţii fotbalistice se asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea normală a procesului de selecţie, pregătire şi participare la competiţii, precum şi pentru respectarea disciplinei, se stabilesc în sarcina clubului anumite obligaţii ce fac parte din prezentul capitol.

 

Art.2.2 Asociaţia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE îşi va desfăşura activitatea în baza unui sistem de conducere coerent, modern şi eficient, bazat pe comunicarea permanentă cu sportivii şi părinţii.

 

Art.2.3 În scopul desfăşurării în condiţii normale activităţii de instruire sportivă şi a participării la competiţii fotbalistice la nivelul standardelor existente în ţara noastră, Asociaţia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE va pune la dispoziţia jucătorilor şi a staff-ului tehnic terenuri, de iarbă şi sintetic, instalaţii sportive, anexele acestora şi echipamentul necesar pentru antrenament şi competiţie.

 

Art.2.4 Asociaţia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE va asigura condiţiile de protecţie a muncii, de respectare a normelor igienico-sanitare şi de efectuare a controlului medical periodic şi operativ pentru toţi jucătorii.

 

Art.2.5 În scopul respectării principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, Asociatia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE interzice orice comportament ce ar avea un asemenea efect pentru sportivi, precum şi orice comportament care ar avea ca efect defavorizarea sau supunerea la un tratament degradant sau injust a unei persone sau a unui grup de persoane.

 

Art.2.6 Conform Directivelor F.I.F.A, Asociaţia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE va desfăşura in bune condiţii toate activităţile media.

 

CAPITOLUL III

OBLIGAŢIILE JUCĂTORILOR

 

Art.3.1 Jucătorii de fotbal componenţi ai lotului ce participă la Campionatul organizat de AMFB sunt obligaţi să-şi pună în valoare în mod nelimitat întreaga lor putere fizică şi psihică, întreaga lor capacitate sportivă şi intelectuală în interesul fotbalului în general şi al echipei de fotbal Asociaţia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE în special.

 Art.3.2 Jucătorul de fotbal are obligaţia sa participe la pregătire si antrenamente, la jocuri sau alte acţiuni iniţiate de A.C.S. Noua Generaţie sau împuterniciţii acesteia.

 Art. 3.3 Jucătorii clubului sunt obligaţi să aibă in permanenţă o comportare publică sau particulară care sa nu prejudicieze prestigiul fotbalului în general şi al Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 Art. 3.4 Atât jucătorii, cât şi părinţii acestora sunt obligaţi să se abţină de a face declaraţii publice sau de orice natură care ar prejudicia interesul Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 Art. 3.5 Jucătorii clubului sunt obligaţi să respecte şi să aplice spiritul de fair-play faţă de toate persoanele implicate în procesul competiţional sau de pregătire şi antrenament (antrenori tehnico-tactici, cadre medicale, preparatori fizici, antrenori de portari, arbitri, persoane oficiale, etc), să respecte şi să îndeplinească deciziile acestora.

 Art.3.6 Jucătorul cedează dreptul de imagine în mod necondiţionat Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 Art.3.7 Jucătorul este obligat să se prezinte medicului echipei sau la alt medic de specialitate, imediat şi ori de câte ori este cazul eventualelor anomalii observate în starea sa de sănătate, să dovedească receptivitate în menţinerea unui potenţial fizic şi psihic ridicat.

 Art.3.8 Jucătorul este obligat să respecte cu stricteţe programul de recuperare stabilit de persoanele competente, să se supună tuturor măsurilor de medicină şi terapie sportivă în vederea readucerii lui într-un timp cât mai scurt la potenţialul fizic necesar.

 Art.3.9 Toţi jucătorii de fotbal componenţi ai echipei de fotbal Asociaţia Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE au obligaţia de a respinge orice încercare prin care li se oferă posibilitatea de a folosi substanţe medicale interzise care le-ar putea mări în mod artificial potenţialul fizic şi psihic. Orice încercare în acest sens din partea unor persoane va fi adusă imediat la cunoştinţa organelor de conducere, Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 Art.3.10 Jucătorii sunt obligaţi să participe activ în vederea realizării în cele mai bune condiţii a activităţii de publicitate întreprinse de C.S.

 

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE ANTRENORILOR

 

Art.4.1 Antrenorii au obligaţia să depună tot efortul şi să valorifice întreaga lor capacitate profesională în interesul echipei ce o pregătesc.

 Art.4.2 Ei trebuie să respecte cu stricteţe programele de pregătire şi antrenament ale jucătorilor, să dea dovadă de exigenţă şi intransigenţă cu jucătorii care nu se supun programului stabilit, comit abateri şi nu respectă Normele şi Regulamentele Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 Art.4.3 Antrenorii sunt obligaţi să respecte cu sticteţe Statutul C.S, Regulamentele şi Normele acestuia, precum şi Statutul şi Regulamentele F.R.F, AMFB şi UEFA.

 Art.4.4 Antrenorilor le revine obligaţia de a se ocupa permanent de depistarea, selecţia, pregătirea şi promovarea tinerilor talentaţi pentru construirea, pregătirea unei echipe puternice, capabilă să realizeze obiectivele de performanţă propuse şi aprobate de organele competente ale clubului.

 Art.4.5 Ei au obligaţia de a avea în permanenţă o comportare publică sau particulară care să nu aducă prejudicii prestigiului clubului sau conducerii acestuia.

 Art.4.6 Antrenorii clubului au obligaţia să se abţină de a face declaraţii publice în presă, la radio sau TV, care pot aduce prejudicii intereselor Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 Art.4.7 Ei trebuie să dea dovadă de fair-play în relaţiile lor cu persoanele implicate în activitatea sportivă, în general, şi în cea fotbalistică, în special, şi o atitudine deferentă faţă de conducerea Asociaţiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 Art.4.8 Antrenorii clubului sunt obligaţi să prezinte periodic organelor clubului informări sau rapoarte, să răspundă la orice solicitare a acestora de a da relaţii cu privire la comportarea echipei în timpul pregătirilor sau al competiţiilor, despre disciplina fizică, psihică şi morală a jucătorilor.

 Art.4.9 Să aplice, imediat ce au constatat abateri din partea unor jucători sau părinţi, sancţiunile regulamentare ce le revin prin componentele atribuite în acest sens, să propună organelor clubului măsuri disciplinare împotriva jucătorilor sau părinţilor care prin atitudinea şi comportarea lor contravin Normelor de Ordine şi Disciplină stabilite.

 Art.4.10 Antrenorii C.S. au obligaţia să întocmească din timp programele de pregătire, să solicite aprobarea lor, să le pună în aplicare şi să urmărească cu perseverenţă îndeplinirea obiectivelor de performanţă aprobate.

 Art.4.11 Să participe în mod obligatoriu la toate cursurile de perfecţionare şi specializare organizate de F.R.F. sau AMFB.

 

CAPITOLUL V

DISCIPLINA JUCĂTORILOR, PĂRINŢILOR, ANTRENORILOR

 

Art.5.1 Normele de Disciplina contribuie la desfăşurarea normala si regulamentara a intregii activităţi fotbalistice la dezvoltarea lui din punct de vedere calitativ si a ridicării performantelor in acest sport.

 Art.5.2 Incălcarea cu intenţie de catre jucători si antrenori a Statutului Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE, a Regulamentelor lui, a Normelor si Normativelor, precum si a prevederilor acestui Regulament, constituie abatere disciplinara si se sancţionează in raport de gravitatea faptei săvârşite.

 Art.5.3 Normele de disciplina se aplica jucătorilor, parintilor si antrenorilor echipei Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE care săvârşesc abateri astfel:

 1. Pe stadioane, in sali, in alte locuri unde isi fac pregătirea sau disputa jocuri publice;
 2. In sediile clubului, in sediile A.M.F.B. sau F.R.F., precum si in alte locuri in care acestea isi desfăşoară                    activitatea;
 3. In localurile cantonamentelor, in hoteluri sau restaurante, in mijloace de transport public sau in oricare                 alta imprejurare care are legătura cu activitatea desfăşurata de club.

 Art.5.4 Abaterea este fapta săvârşita cu intenţie prin care se incalca normele de etica sportiva, competitionala, de organizare si de disciplina. Abaterea este orice acţiune prin care se aduc prejudicii uneia din Normele A.S. şi pentru săvârşirea căreia este necesara aplicarea unei sancţiuni.

 Art.5.5 Este considerata vinovata oricare din persoanele prevăzute in acest Regulament care prin fapta comisa a săvârşit o abatere disciplinara.

 Art.5.6 Recidiva, in interesul prezentului regulament, constituie săvârşirea unei noi abateri, intr-un interval de un an socotit de la data sancţiunii anterioare. In caz de recidiva, toate sancţiunile disciplinare prevăzute in acest Regulament se pot majora pana la dublarea lor.

 Art.5.7 Nimeni nu poate invoca in apărarea sa necunoaşterea sau interpretarea greşita a Normelor de Disciplina si a prevederilor prezentului Regulament.

 

CAPITOLUL VI

SANCŢIUNI DISCIPLINARE

 

Art.6.1 Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica jucătorilor sunt:

 1. avertisment;
 2. suspendare temporară;
 3. excluderea din activitatea fotbalistică.

 Art.6.2 Avertismentul este notificarea scrisă sau verbală prin care se atrage atenţia celor vinovaţi asupra abaterii săvârşite prin care sunt atenţionaţi ca în viitor să nu mai comită astfel de abateri.

 Art.6.3 Suspendarea temporară este sancţiunea disciplinară care are drept consecinţă neincluderea jucătorilor ce au săvârşit abateri în lotul ce trebuia să ia parte la un joc sau mai multe jocuri, aşa cum este stabilit prin sancţiunea pronunţată.

 Art.6.4 Excluderea din activitatea fotbalistică este sancţiunea disciplinară care are drept consecinţă înlăturarea din această activitate, pe timp nelimitat, a jucătorilor care s-au făcut vinovaţi de abateri foarte grave.

 

CAPITOLUL VII

SANCŢIUNI APLICATE JUCĂTORILOR

 

Art.7.1 Avertismentul se aplica jucătorilor pentru săvârşirea următoarelor abateri:

 1. întârzierea la pregătire sau antrenament de până la 15 minute;
 2. neîndeplinirea în mod voit a programului de pregătire şi antrenament stabilit;
 3. prezentarea la pregătire sau antrenament cu echipament neadecvat;
 4. nepredarea în timpul stabilit a echipamentului primit pentru pregătire, antrenament sau jocuri;
 5. lipsa de grijă pentru echipamentul ce l-a primit în vederea pregătirii sau a jocului;
 6. nesupunerea la controlul medical solicitat a fi efectuat în timpul antrenamentelor;
 7. nerespectarea programului de recuperare. 

Art.7.2 Suspendarea temporară a jucătorului pentru o perioada de 1-6 luni se aplică dupa cum urmează:

 • părăsirea echipei fară încuviinţarea conducerii clubului si reîntoarcerea din proprie iniţiativă;
 • provocarea de tulburare a liniştii si scandal in timpul cantonamentului;
 • injurii, insulte, cuvinte jignitoare la adresa conducerii clubului si a antrenorilor atat de catre sportivi, cat si de catre parinti;
 • lovirea arbitrilor sau adversarilor ce a avut drept consecinţa eliminarea din joc, fara compromiterea rezultatului;
 • participarea la tratative cu alte cluburi la care urma sa se transfere jucatorul mai inainte de perioada de transfer fara a avea incuviintarea clubului;
 • declaraţii in presa, radio, televiziune, care aduc prejudicii intereselor clubului sau persoanelor din conducerea acestuia.
 • acte huliganice, brutalităţi petrecute pe terenul de joc, care au drept consecinţă eliminarea, întreruperea jocului, compromiterea rezultatului echipei, penalizarea cu puncte etc.
 • divulgarea catre terţe persoane a unor date cu caracter secret in dauna clubului;
 • atitudine contra spiritului de echipa care aduce prejudicii serioase clubului;
 • acceptarea pentru prima oara a consumului de substanţe stimulative interzise folosite pentru creşterea artificiala a condiţiei fizice sau psihice;
 • acceptarea pentru a doua oara de a consuma substanţe stimulative, interzise, folosite pentru creşterea artificiala a condiţiei fizice si psihice;
 • jucătorii dovediţi ca au participat la trucarea unor rezultate ce a condus la pierderea jocului de echipa clubului;
 • distrugerea bunurilor materiale sau a instalatiilor clubului, scandal in locurile publice sau orice alta actiune care aduce prejudiciu de orice natura Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE.

 Art.7.3 Excluderea din cadrul clubului se aplică pentru comiterea unor fapte foarte grave, ce contravin Legislaţiei Române în vigoare, pentru care jucătorul sau părintele vinovat a fost condamnat prin privare de libertate;

 1. jucătorii dovediţi că au participat la trucarea unor rezultate ce au condus la pierderea jocului de către echipa clubului, iar sportivii sau părinţii vinovaţi au tras foloase materiale.
 2. încălcarea cu persistenţă a Normelor de Disciplină şi comportament social, pentru care a fost sancţionat în mai multe rânduri;
 3. abateri grave, acte de huliganism şi brutalitate repetate;
 4. agresarea unor persoane sau producerea de vătămare corporală;
 5. săvârşirea de fapte prevăzute de legea penală pentru care minimul pedepsei este un an închisoare;
 6. acte de brutalitate faţă de staff-ul tehnic al clubului;
 7. lovirea membrilor Consiliului Director, a preşedintelui clubului, antrenorilor, arbitrilor şi staff-ului tehnic sau a persoanelor asimilate acestora.
 8. parasirea echipei fara aprobarea conducerii clubului si neintoarcerea in termen de maxim 1 saptamana;
 9. jucatori exclusi din activitatea fotbalistica carora F.R.F. le-a ratificat sanctiunea;
 10. lovirea arbitrilor sau adversarilor ce a avut drept consecinta eliminarea din joc, avand drept urmare compromiterea rezultatului;

 

CAPITOLUL VIII

SANCŢIUNI CE SE POT APLICA ANTRENORULUI

 

Art.8.1 Săvârşirea de către antrenori, abaterilor prevăzute de articolele anterioare, care au ca rezultat, prin asimilare, aceleaşi sancţiuni ca şi cele aplicate jucătorilor şi părinţilor.

Antrenorilor nu li se vor aplica sancţiunile de suspendare şi excludere din activitatea fotbalistică.

 Art.8.2. În situaţia în care antrenorii comit abateri grave sau foarte grave, ei vor fi deferiţi Comisiei de Disciplină a antrenorilor de pe lângă F.R.F. sau A.M.F.B.

 

CAPITOLUL IX

PROCEDURI DE APLICARE A SANCŢIUNILOR

 

Art.9.1 Avertismentul poate fi aplicat de Preşedintele C.S. din proprie iniţiativă şi/sau la propunerea antrenorilor.

 Art.9.2 Suspendarea temporară sau excluderea este decisă de către Consiliului Director la propunerea Preşedintelui Consiliului său a oricăruia dintre membrii Consiliului său a staff-ului tehnic.

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.10.1 Clubul se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006.

Art.10.2 -Clubul se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 551/2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1161 din 08 decembrie 2004.

Art.10.3 -Clubul se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 Art.10.4 Personalul Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE care vine în contact de serviciu cu jucătorii sau părinţii poate depune sesizare la preşedintele Asociatiei Clubul Sportiv VIITORUL NOUA GENERAŢIE, împotriva comportării lipsite de etică, acestora.

 

 Art.10.5 Pentru toate cazurile sau situaţiile neprevăzute în acest Regulament, acestea vor fi judecate şi sancţionate prin asimilare.

 

 Acest Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director şi va putea fi aplicat începând cu data de 01.09.2019.

 Dispoziţiile sale sunt valabile până la adoptarea unui nou Regulament.

 

ANEXA NR.1 – VNG NR.1 / 01.09.2019

 JUCĂTORUL ARE OBLIGAŢIA:

–  să fie respectuos cu antrenorii, colegii şi celelalte persoane implicate în fenomen;

–  să aibă grijă de echipamentul din dotare şi de accesoriile sportive folosite în antrenamente;

–  să ducă o viaţă sportivă corespunzătoare, să se pregătească la capacitate maximă la antrenamente, cât şi la    şcoală;

–  să respecte sarcinile staff-ului tehnic privind normele de sănătate, aspect vestimentar şi obligaţii colective;

– să participe la antrenamentele săptămânale şi la meciuri;

– să anunţe antrenorul în cazul în care nu ajung la antrenament sau la meci cu o zi înainte pentru a-i da posibilitatea antrenorului să găsească soluţiile optime de selecţie în timp util;

– în cazuri neprevăzute, copiii se pot învoi aducând la cunoştinţă membrilor staff-ului tehnic, prezentând adeverinţă medicală de la medicul de familie;

–  absenţa nemotivata a jucătorului mai mult de 2 săptămâni de la antrenamente conduce la excluderea acestuia.

 

 OBLIGAŢII COLECTIVE:

– antrenorul are responsabilitatea de a alege căpitanul de echipă;

– sarcinile căpitanului sunt:

– de a fi un exemplu pentru toţi coechipierii şi de a oferi sprijin moral întregii echipe;

– să facă legătura între colegi şi staff-ul tehnic, fiind atent la comportamentul echipei, modul de pregătire şi atitudinea coechipierilor pe teren.

 

OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR:

– părinţii să nu uite că dacă şi-au adus copilul la şcoala noastră de fotbal trebuie să respecte regulile de ordine interioară;

–  pe lângă antrenori, părinţii trebuie să contribuie la crearea unei atmosfere destinse, imperios necesară pregătirii şi evoluţiei copilului, evitând stările de tensiune şi punerea presiunii pe copil, nicidecum nu puteţi fi egoist încât să aveţi impresia că nerealizările dumneavoastră le puteţi împlini prin propriul copil; acesta are propriul destin şi nu puteţi decât să-l sprijiniţi şi încurajaţi, nu forţa;

– nu dumneavoastră jucaţi pe teren, ci copii dumneavoastră, aşa că respectaţi-le alegerile; aceştia au un antrenor, fiind cel mai în măsură să judece sau să facă alegerile;

– să respecte şi să adopte deciziile antrenorului, fără comentarii (iar dacă există nemulţumiri, să discute în particular cu antrenorul, fără a crea o atmosferă tensionată);

– să cultive spiritul de fair-play, atât victoria cât şi înfrângerea să nu afecteze starea de spirit a copilului, atât înfrângerile cât şi victoriile reprezintă experienţe pentru dezvoltarea copilului în perspectivă;

– să nu compare propriul copil sau evoluţiile acestuia cu alţii sau să jignească alţi copii sau părinţi;

– fiecare copil evoluează diferit, în concordanţă cu mai mulţi factori (talent nativ, muncă asiduă, seriozitate, dorinţă, sprijin moral, evoluţie proprie, etc.);

– să nu uite că toţi copiii au tratament egal pentru toate situaţiile;

– să nu intervină în antrenament peste staff-ul tehnic;

– să respecte decizia antrenorului atât în antrenamente, cât şi în competiţii.